Residents

Son els ciutadans i ciutadanes que estan empadronats dins d’una de les àrees veïnals amb estacionament regulat per a residents del municipi de Sant Cugat, disposen d'un vehicle de més de 2 rodes i de 9 passatgers com a màxim, quedant excloses les motocicletes i ciclomotors, a excepció dels quadricicles lleugers. Específicament, deuran complir el requisits per a ser resident.

El resident á més del sector al que estigui assignat tindrà dret a estacionar en algun dels sector confrontats o adjacents.

Requisits per a ser resident de l'àrea verda

  • Ser persona física
  • Estar empadronat a un domicili d’alguna de les les àrees veïnals
  • Disposar en titularitat, lísing, rentin o ser usufructuari d’un vehicle on s’estigui a l’assegurança com a conductor habitual o primer conductor

Residents de Sant Cugat

Són els ciutadans i ciutadanes que no resideixin en alguna de les àrees veïnals amb estacionament per a residents, però que estan empadronats en Sant Cugat. Aquests gaudiran d’una tarifa reduïda sempre que disposen d'un vehicle de més de 2 rodes i de 9 passatgers com a màxim, quedant excloses les motocicletes i ciclomotors, a excepció dels quadricicles lleugers. Específicament, deuran complir els següents requisits:

Requisits per a ser resident de Sant Cugat

  • Ser persona física
  • Estar empadronat a Sant Cugat
  • Disposar en titularitat, lísing, rentin un vehicle ja sigui de forma particular o per empresa

No residents

És aquella persona no empadronada al municipi de Sant Cugat.