L’estacionament regulat de Sant Cugat és un sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada en què tot l'espai d'aparcament dins la zona de regulació es distribueix —d'acord amb unes prioritats— i regula a través d'unes normes i unes tarifes

Els objectius que es persegueixen amb l’estacionament regulat son:

Participar en els plans de millora de la qualitat de l’aire del municipi reduint les emissions sorolls i foment l’ús del transport públic dins del marc d’una mobilitat sostenible
Facilitar l’aparcament a les àrees amb alta ocupació i forta pressió forastera.
Reduir el trànsit d’agitació en la recerca d’aparcament, així com reduir la congestió al nucli central del municipi
Millorar l’aprofitament de les places, assegurant altes taxes de rotació, potenciant el comerç local i l'economia de Sant Cugat.
Reduir la indisciplina mitjançant una millor vigilància d’aquesta part del municipi

El Ple de 16 de febrer de 2015 de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va acordar el canvi del gestor de la prestació del servei públic d’aparcaments municipals i estacionament a la via pública amb limitació horària, acordant-se que la gestió directa d’aquest servei públic la duria a terme PROMUSA. La gestió es va assumir a partir de l'1 d’octubre de 2015.