Objectiu

Prioritzar l’estacionament dels residents de la zona per sobre la possibilitat d’estacionament per part d’un vehicle forà. Aquests sectors es regulen per trobar-se dintre dels àmbits en que la suma de les necessitats d’aparcament dels forasters i dels residents supera la oferta, assolint valors d’ocupació de les places del 100% en llargs períodes del dia, generant un augment del trànsit d’agitació i de la congestió a determinades hores de la jornada.

En aquestes zones hi poden estacionar tots els vehicles.

Els vehicles dels residents autoritzats deuran haver abonat alguna de les tarifes disponibles per a aquest tipus d’usuaris, que pot tenir una durada d'un dia o de diversos dies, amb un màxim d’un any. La identificació del resident no necessitarà de cap distintiu ja que la validació la realitzen els vigilants mitjançant matricula la qual estarà donada d’alta automàticament o mitjançant un dels tràmits previstos a la present plataforma. El pagament donarà dret a l’usuari a estacionar a la seva zona o en alguna de les confrontades.

CONSULTA PER MATRICULA

Els vehicles que no són de residents de la zona d'estacionament poden estacionar-hi, dins l'horari de regulació. L'estacionament tindrà la durada màxima que indiqui el senyal, que podrà ser de fins a 2 hores per als no empadronats al municipi i fins a 6h per als empadronats a Sant Cugat en altres sectors que no pertanyin a l’àrea de residents.

Tots els vehicles, tant de residents com de no residents, poden estacionar-hi lliurement fora de l'horari que indiqui la senyalització vertical.

Nombre de places

Actualment tenim més de 2000 places verdes en servei.

Horaris

L'horari de funcionament de l'Àrea Verda per a residents compren els dies laborables de 8h a 20h

Tarifes

Actualment hi ha varies tarifes en funció de la tipologia d’usuari.

  • Residents

1 dia

0,20 €

1 setmana

1,00 €

1 trimestre

12,00 €

1 any

40,00 €

  • Residents de Sant Cugat

0,7 euros/hora amb un màxim de 6h amb un mínim de 0,35 €

Anul·lació denuncia

7,20 €

  • No residents:

15 min (minim)

0,55 €

30 min

1,10 €

60 min

2,20 €

90 min

3,30 €

120 (màxim)

4,40 €

Anul·lació denuncia

7,20 €

Els vehicles amb el distintiu ambiental emès per la DGT poden acollir-se als següents descomptes:

  • Etiqueta Emissions Zero: Exempció total de pagament en l'àrea verda
  • Etiqueta Emissions ECO: Bonificació 50 % sobre la tarifa d'àrea verda

Cal verificar sempre la informació que consta al senyal específic que regula el tram d'estacionament per identificar la zona a la que es te dret a estacionar com resident, incloent l’assignat o algun dels confrontats o adjacents