Aquelles que s'han emès per superació del temps d’estacionament. No seran anul·lables en el cas que l'usuari no hagi validat l’estacionament mitjançant algunes de les tarifes existents.

Si la denúncia es anul·lable , utilitzeu un parquímetre o l’app per pagar l’import corresponent i procedir a la seva anul·lació. Aquesta opció sols està disponible per a les tarifes horàries i sempre dins de la primera hora des de la finalització del títol d'estacionament.

Les queixes i informació relacionades amb denuncies s’atendran mitjançant el correu electrònic infomobilitat@promusa.cat, en general nomes es podran resoldre les relacionades amb errors d’introducció de matricula, per a la resta de denúncies, s’haurà de presentar recurs a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès o a la Diputació de Barcelona, tal i com s'indica al revers de la butlleta de denuncia.

És aquella persona que està empadronada dins d’uns dels sector de l’àrea d’estacionament regulat per a residents del municipi de Sant Cugat i disposa d'un vehicle de més de 2 rodes, de 9 passatgers com a màxim quedant excloses les motocicletes i ciclomotors. A excepció dels quadricicles lleugers i compleix el següents requisits.

Els parquímetres, tant de zona verda com de zona blava, accepten monedes, targetes de crèdit amb xip o banda magnètica i targetes de crèdit sense contacte.

L'estacionament es pot pagar:

  • Amb els parquímetres
  • Amb telèfon mòbil mitjançant l'aplicació gratuïta Aparca a Sant Cugat o Aparcare
  • Pagant la quota anual de l’àrea verda mitjançant enllaç o presencialment a l'oficina d’informació d’estacionament regulat. Aquest abonament no es podrà realitzar pels mitjans anteriors. La tarifa a residents diaria, setmanal i trimestral s'haurà d'abonar mitjançant el parquímetre o l'app.
  • Diària: dona dret a l'estacionament en el dia que es paga
  • Setmanal correspon a 7 dies naturals incloent el dia que s'efectua el pagament. Ex: si es paga en algun moment del divendres 20 d'abril de 2018, donarà dret fins a les 20h del dijous 26 d'abril del 2018
  • Trimestral: correspon a 3 mesos incloent el dia que s'efectua el pagament, independentment dels dies totals del mes. Ex: :si es paga en algun moment del 20 d’abril de 2018, donarà dret fins a les 20h del 19 de juliol del 2018
  • Anual: correspon a un any complet incloent el dia de pagament. Ex: si es paga en algun moment del 20 d’abril de 2018, donarà dret fins a les 20h del 19 d’abril del 2019

Es pot estacionar gratuïtament i sense haver d'obtenir cap tiquet, a l’àrea blava i verda fora d'horari de regulació. Els diumenges i festius també s'hi pot estacionar gratuïtament. També a l’aparcament dissuasiu habilitat per l’Ajuntament.

Sí, sempre que el vehicle es tingui contractat un rentin o un lísing a nom d’un particular o d’una empresa, o es sigui usufructuari d'un vehicle del qual es sigui conductor principal o habitual a l'assegurança

No, sols es permet el pagament de dia complet.

Posis en contacte amb l’oficina d’informació d’estacionament regulat o amb algun dels vigilants que estiguin de servei.

Sí, sempre que s’estigui empadronat al pis i el vehicle pagui l’impost a Sant Cugat.

L'autorització de cada vehicle es pot comprovar escrivint la matrícula del mateix al següent enllaç.

Els objectius es descriuen a l’apartat de presentació de la present web.

Els diners es destinen al manteniment del sistema d’explotació de l'àrea i a la contribució en la creació d'habitatge públic de lloguer.

L’ajuntament ha habilitat un pàrquing dissuasiu integrat amb la implantació d’un bus llançadora.

L’estacionament regulat amb preferència per a residents entrà en vigor a partir del 30 d’abril del 2018.

Si es canvia de vehicle s’haurà de fer una alta del nou a l’oficina d’informació d’estacionament regulat on es comprovarà el pagament del vehicle anterior.

Si es canvia de domicili i es deixa de ser resident de l’àrea verda, es retornarà la part proporcional dels trimestres complerts que no s’hagin gaudit acudint a l’oficina de mobilitat.

No, el que habilita al ciutadà com a resident es estar empadronat en alguna de les àrees veïnals que es poden consultar a la present web

La base de dades s’actualitzarà automàticament amb les dades de Diputació periòdicament, en el cas que es vulgui fer ús abans de l’actualització, es podrà fer manualment bé, en línia o presencialment.

Si no coincideixen les direccions, el vehicle no estarà donat d’alta automàticament, caldrà que es donen d’alta presencialment o en línia.

S'haurà d'adreçar a l'Oficina d'Estacionament Regulat per tal de que se li faciliti una targeta d´estacionament provisional.

Els usuaris no residents en àrea verda disposaran de 60 minuts gratuïts per a realitzar estacionaments curts quan els convingui, en una de les places regulades com àrea verda, amb l'objectiu de facilitar gestions ràpides o recollir una persona resident en l'àrea veïnal.

Aquesta tarifa gratuïta no permetrà treure tiquets consecutius similars i solament es podrà gaudir dos cops al dia, una estarà disponible de 8h a 14h del matí i es disposarà d'una segona de 14h a 20h de la tarda.

Les persones que vulguin gaudir d'aquesta tarifa hauran d'acostar-se al parquímetre més proper o utilitzar l'aplicació per a mòbil Aparca a Sant Cugat o Aparcare que permet agilitzar aquesta operació, introduir la seva matricula i obtenir un tiquet gratuït per al seu vehicle, que no caldrà disposar sobre aquest, ja que la vigilància es realitza de forma telemàtica.

En cas de rebre una denuncia per sobrepassar aquest 60 minuts gratuïts, no es podrà anular aquesta.