Residents donats d’alta de forma automàtica

Els identificadors de matricula dels vehicles que paguin l’impost a Sant Cugat i que els titulars dels quals estiguin empadronats al municipi, seran donats d'alta automàticament en una base de dades de l'Ajuntament. Es pot comprovar l'autorització de cada vehicle a l’enllaç disponible en aquesta pàgina.

El vehicle ha de tributar en concepte d'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a l'Ajuntament de Sant Cugat, tenir més de dues rodes i el nombre màxim de passatgers ha de ser de 9.

CONSULTA PER MATRICULA

Sol·licitud d'alta com a resident d'un vehicle a l'àrea verda no disponible de forma automàtica

Podran sol·licitar l'alta les persones que reuneixin els requisits de residència i que hagin adquirit un vehicle nou, de segona mà i que no vulguin esperar a la seva incorporació al cens automàtic.

També la podran sol·licitar aquelles persones que consideren que compleixen els requisits però no són titulars del vehicle, pel que la seva presencia al cens no es podrà fer de forma automàtica, com ocorre en els següents casos:

  • Si la persona que sol·licita l'alta és la conductora principal o habitual d'un vehicle del que no es titular.
  • Si la persona que sol·licita l'alta és la conductora principal d'un vehicle, però la titular és una empresa.
  • Si la persona que sol·licita l'alta és la conductora principal d'un vehicle en règim de lloguer, lísing o rènting durant més de tres mesos, a nom d'un particular.
  • Si la persona que sol·licita l'alta és la conductora principal d'un vehicle, a nom d'una empresa, en règim de lloguer, lísing o rènting durant més de tres mesos.

Es requerirà una renovació de la documentació cada 2 anys

Sol·licitud d'alta d'un vehicle com a Resident de Sant Cugat no disponible de forma automàtica

Podran sol·licitar l'alta com a resident de Sant Cugat i gaudir d’una tarifa descompte, les persones empadronades al municipi i que hagin adquirit un vehicle nou o de segona mà i que no vulguin esperar a la seva incorporació al cens automàtic.

També la podran sol·licitar aquelles persones que estiguin empadronades al municipi, però no són titulars del vehicle, en els següents casos:

  • Si la persona que sol·licita l'alta és la conductora principal o habitual d'un vehicle en règim de lloguer, lísing o rènting durant més de tres mesos, a nom d'un particular.
  • Si la persona que sol·icita l'alta és la conductora principal o habitual d'un vehicle, en règim de lloguer, lísing o rènting durant més de tres mesos, a nom d'una empresa
  • Si la persona que sol·icita l'alta és la conductora principal o habitual d'un vehicle, però la titular és una empresa.

Es requerirà una renovació de la documentació cada 2 anys

Que he de fer per sol·licitar l’alta del meu vehicle en el cas que no estigui disponible de forma automàtica?

En línia

Utilitzant el formulari online aportant la documentació necessària en cada cas.


FORMULARI ALTA VEHICLE ZONA VERDA

Presencialment

Els tràmits d'alta vehicle a l'àrea verda també es poden sol·licitar presencialment a l'Oficina d'informació d'estacionament regulat mitjançant cita prèvia presentant una instancia i una autorització en cas d’actuar en representació. Recordi aportar la documentació necessària en cada cas.

CITA PRÈVIA OFICINA D'INFORMACIÓ
D'ESTACIONAMENT REGULAT

Que he de fer si canvio de vehicle o deixo de ser resident de l’àrea verda i ja tinc pagat l’abonament anual?

Si es canvia de vehicle s’haurà de fer una alta del nou vehicle a l’oficina de mobilitat on es comprovarà el pagament del vehicle anterior.

Si es canvia de domicili i es deixa de ser resident de l’àrea verda es retornarà la part proporcional dels trimestres complerts que no s’hagin gaudit acudint a l’oficina de mobilitat.