Documentació que cal aportar:

Sol·licitud d'alta d'un vehicle a la zona verda:

  • Document identificatiu de la persona interessada o certificat d’empadronament si la direcció del NIF no coincideix amb la del titular
  • Permís de circulació del vehicle
  • Fitxa tècnica del vehicle
  • Impost de circulació

A més a més, segons cada supòsit s'haurà de presentar la següent documentació:


Supòsit Documentació
Si la persona que sol·licita l'alta és la conductora principal d'un vehicle però la titular és una altra persona

Pòlissa vigent de l'assegurança en què figuri com a conductora habitual o primera conductora.

Si la persona que sol·licita l'alta és la conductora principal d'un vehicle, però la titular és una empresa

Pòlissa vigent de l'assegurança en què figuri la persona que sol·licita l'alta com a conductora habitual o primera conductora del vehicle.

Si en aquesta pòlissa hi figura l'empresa com a conductora habitual o primera conductora, cal aportar també un certificat de l'empresa que autoritzi a la persona que sol·licita l’alta com a conductora habitual o primera conductora del vehicle.

Si en aquesta pòlissa no hi figura el període o s'ha superat la data de finalització, cal aportar també l'últim rebut.

Si la persona que sol·licita l'alta és la conductora principal d'un vehicle en règim de lloguer, lísing o rènting durant més de tres mesos, a nom d'un/a particular

Contracte de lloguer, lísing o rènting entre les parts arrendadora i arrendatària.

Si la persona que sol·licita l'alta és la conductora principal d'un vehicle, a nom d'una empresa, en règim de lloguer, lísing o rènting durant més de tres mesos

Contracte de lloguer, lísing o rènting entre l'empresa arrendadora, l'empresa arrendatària i el/la conductor/a principal.

En aquest contracte ha de figurar la persona que sol·licita l’alta com a conductora principal del vehicle.

Si no hi figura, cal aportar també la pòlissa vigent de l'assegurança en què consti.

Si en aquesta pòlissa hi figura l'empresa com a conductora habitual o primera conductora, cal aportar un certificat de l'empresa que autoritzi la persona que sol·licita l'alta com a conductora habitual o primera conductora del vehicle.

Si la persona que sol·licita l'alta ha adquirit un vehicle nou o de segona mà o l'adreça del permís de circulació s'ha traslladat a Sant Cugat

Solament cal presentar la documentació obligatòria.


La documentació a presentar com a resident de Sant Cugat, per gaudir de la tarifa descompte, és la mateixa per als supòsits que permeten donar-se d’alta com aquest tipus d’usuari.